Alminnelige betingelser


1. INNLEDNING

1.1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle kjøpekontrakter som avtales mellom HerjedalsKjøkken AS og kunde i henhold til kjøpekontraktens første og spesifikke del.
Ved avtale mellom privatkunde og Herjedalskjøkken AS, reguleres forholdet av forbrukerkjøpsloven, jf. forbrkjl. § 2 litra a, og det kan derfor ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som følger av lovens bestemmelser.

1.2. Disse alminnelige betingelsene overgis til kunden ved etablering av kjøpekontrakten, og anses vedtatt av kunden ved signering av kjøpekontraktens første del.

1.3. Dersom det avtales avvik fra de alminnelige betingelsene, er disse kun bindende dersom dette avtales skriftlig med HerjedalsKjøkken AS kundeservice: info@herjedalskjokken.no.

 

2. TILBUD OG ORDREBEKREFTELSE

2.1. Den spesifiserte ordren følger av kjøpekontraktens første del, og HerjedalsKjøkken AS plikter å tilvirke spesialtilpassede produkter til kjøkkenfornying særskilt for kunden. Bestillingen er et tilvirkningskjøp, og kunden har derfor ikke anledning til å avbestille kjøpet i medhold av angrerettlovens alminnelige bestemmelser.

2.2. Ved bestilling har kjøper anledning til å foreta endringer i bestillingen i tre (3) virkedager. Tidspunktet regnes fra den dagen kontrakten undertegnes, og dersom kontrakten undertegnes en fredag, kan endringer foretas inntil den påfølgende tirsdagen. Endringer må formidles til kundeservice: info@herjedalskjokken.no, eller muntlig til kundeservice på telefon: 55 25 70 05.

Ved endringer må kunden oppgi navn, adresse, tidspunkt for bestilling, kjøpekontraktens ordrenummer, samt hvilke endringer kunden ønsker. Kunden vil motta en bekreftelse fra kundeservice om at endringen er registrert, og det vil påløpe en endringskostand på kr. 1875,- inkl. mva.

2.3. Ved forbrukerkjøp kan HerjedalsKjøkken AS ikke fastholde kjøpet og kreve betaling dersom kjøper avbestiller tingen forut for levering. HerjedalsKjøkken AS etterstreber alltid en rask levering til kunden, og kjøkkenet settes straks i produksjon. Ved avbestillinger eller endringer etter endringsfristens utløp, forbeholder HerjedalsKjøkken AS seg retten til å kreve erstatning for de tap som er en følge av avbestillingen.

 

3. KUNDENS MEDVIRKNINGSPLIKT

3.1. Kunden plikter å yte den medvirkning som er rimelig for at Herjedalskjøkken skal kunne oppfylle kjøpet, herunder gjøre seg tilgjengelig for montør ved levering og montering. Videre plikter kunden å tilrettelegge for montering ved at tilkomsten ikke er hindret. Kunden plikter å kvittere overtagelsesprotokoll etter montering, herunder opplyse om ev. mangler eller forsinkelser som kunden har mulighet til å oppdage. Kunde plikter å tilrettelegge for avtalt avhjelp, herunder tilrettelegge for ev. ettermontering av supplement som følger av overtagelseprotokollen som montør og kunde fyller ut ved levering. Kundens betalingsplikter følger av betingelsenes punkt 5. Manglende oppfyllelse av pliktene innebærer et kontraktsbrudd, og HerjedalsKjøkken AS kan gjøre gjeldende kontraktsbruddsvirkninger i slike tilfeller.

 

4. LEVERING OG MONTERING

4.1. Avtalte produkter settes straks i produksjon, og leveres innen 8-10 uker med mindre annet er avtalt. Montør kontakter kunde ca. 5 dager innen levering, og kunden plikter å gjøre seg tilgjengelig for montør, samt tilrettelegge for montering ved at tilkomsten er uhindret, jf. punkt 3.1.

4.2. HerjedalsKjøkken AS leverer produkter av høy kvalitet. For å sikre et kvalitetsmessig godt sluttresultat, må produktet leveres av montør som er godkjent av selger. Disse montørene har nær kjennskap til produktet, og har tilgang på særskilt verktøy for montering.

4.3. I kjøpekontraktens første del, bekreftes monteringsavtale mellom HerjedalsKjøkken AS og kunde. Ferdigproduserte produkter leveres til montøren som etter kjøpsavtalens første del skal foreta monteringen, med mindre annet er avtalt mellom HerjedalsKjøkken AS og kunden. Avtale om tilleggstjenester som nedmontering og transport av kundenes tidligere kjøkken, skal inngås ved kontraktsinngåelse. For å sikre kvalitet i alle ledd, anbefaler HerjedalsKjøkken AS at nedmontering av tidligere kjøkken utføres av montør godkjent av selger.

Montøren utfører ikke annet arbeid enn det som fremgår av kjøpekontrakten.

4.4. Ved montering utført av montør som er godkjent av selger, går risikoen for produktet over på kunden når produktet er montert.

4.5. HerjedalsKjøkken AS er ikke ansvarlig for feil eller mangler på produktene ved montering utført av andre enn montør. I slike tilfeller går risikoen for produktet går over på kunden når produktene er levert.

4.6. Kunden plikter å påse at alt EL- og VVS arbeid er utført forut for montering. Kundens øvrige plikter ved levering og montering, følger av punkt 3.

 

5. BETALING

5.1. Kunden plikter å betale den totalpris som følger av kjøpekontraktens første del. Kunden betaler først etter at kjøkkenet er montert, enten ved valg av faktura, betalingsterminal eller ved delbetaling.

5.2. HerjedalsKjøkken AS tilbyr ikke oppgjør ved kontant betaling. Ved valg av faktura, er betalingsfristen 7 dager. Ved utstedelse av faktura per. post, påløper det en fakturakostnad på kr. 50,-

5.3. Dersom kunden velger å betale ved kredittavtale reguleres rettsforholdet av de vilkår som følger av avtalen mellom kredittforetaket og kunden.

5.4. Dersom det ved levering eller montering er feil eller mangler ved produktet, har kunden rett til å holde tilbake tilsvarende verdien av det som mangler, men plikter å betale det som har blitt levert.

 

6. GARANTI

6.1. HerjedalsKjøkken AS påtar seg 5 års garanti for material- og produksjonsfeil på varer som er produsert av HerjedalsKjøkken AS. Garantien forutsetter at produktet er behandlet i henhold til den angitte vedlikeholdsveiledningen. HerjedalsKjøkken AS forbeholder seg retten til å avgjøre om produktet skal repareres, eller byttes ut.

6.2. HerjedalsKjøkken AS påtar seg ikke garantiansvar for hvitevarer, benkeplater og annet tilbehør som ikke er produsert av HerjedalsKjøkken AS. Garantien omfatter ikke feil eller mangler som skyldes uhell, feiljusteringer, feilmonteringer utført av andre montører enn montør som er godkjent av selger, nedmontering eller ombygging, smuss eller alminnelig slitasje. Garantien gjelder fra det tidspunktet produktet er montert, og overtagelsesprotokoll er signert.

6.3. Kunden aksepterer at det ved garantibytte eller etterbestilling, kan oppstå forskjeller i fargenyanser og struktur i forhold til foregående levering.

 

7. REKLAMASJON

7.1. Reklamasjon på produkt skal rettes til kundeservice: info@herjedalskjokken.no innen rimelig tid, og senest innen tre måneder, etter mangelen ble oppdaget.

 

8. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1. Personopplysninger som kunden gir til HerjedalsKjøkken AS vil innhentes for å oppfylle forpliktelsene i henhold til kjøpsavtalen og for statistiske formål. Kunden godtar og aksepterer at selger for disse formål gir personlig informasjon til selgerens partnere.
Kunden kan når som helst tilbakekalle et slikt samtykke.

8.2. Ved skriftlig forespørsel har kunden rett til å motta informasjon om personopplysninger knyttet til kunden, herunder hvilke opplysninger som er innhentet, hvor opplysningene kommer fra, formålet med innhentingen, og hvilke mottagere opplysningene er levert til.  Etter kundens anmodning, vil HerjedalsKjøkken AS korrigere eller slette unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger. Herjedalskjøkken AS kan etter kundens anmodning slette de registrerte personopplysninger, i den grad dette samsvarer med Herjedalskjøkken AS øvrige forpliktelser etter loven.

8.3. Kunden har rett til å motsette seg direkte markedsføring.

Fant du ikke det du lette etter?